لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره گروه > معرفی گروه

 گروه آبیاری در سال 1366 با توجه به نامه شماره 34/698/3977 مورخ 1366/02/22 وزیر محترم فرهنگ و آموزشی عالی مبنی بر موافقت اصولی با ایجاد دانشكده كشاورزی در مجموعه طرح توسعه دانشگاه بوعلی سینا، تشكیل و در زمینه های مختلف تخصصی این رشته گسترش یافته و روند توسعه دوره های آموزشی از ابتدا تاكنون در دوره های روزانه و شبانه بشرح زیر بوده است.

امور فنی كشاورزی: در سال 1367 اولین دوره دانشجویان مقطع كاردانی امور فنی كشاورزی (شاخه آب) به تعداد 42 نفر پذیرفته شدند. در طی سالهای 68، 69 و 1370 نیز به ترتیب 32، 35 و 27 دانشجو در رشته امور فنی كشاورزی پذیرفته شدند.

تکنولوژی آبیاری: در سال 1371 طی نامه شماره 22/1226 مورخ 1372/04/12 مدیر كل محترم دفتر گسترش آموزش عالی، رشته تكنولوژی آبیاری (كاردانی) به جای رشته فنی كشاورزی (شاخه آب) تاسیس شد و در همان سال 22 دانشجو در این رشته پذیرفته شدند. در طی سالهای بعد بطور متوسط در حدود 30 نفر همه ساله در این رشته تحصیل می نمایند.

مهندسی آبیاری:  در سال 1377 طی نامه شماره 22/3494 مورخ 1377/07/04 وزیر فرهنگ و آموزشی عالی وقت با ایجاد رشته مهندسی كشاورزی آبیاری در مقطع كارشناسی با حفظ دوره كاردانی تكنولوژی آبیاری در دانشگاه بوعلی سینا موافقت بعمل آمد و متعاقب آن در سال 1378 اولین دوره دانشجویان كارشناسی مهندسی كشاورزی-آبیاری به تعداد 32 پذیرفته شدند.

کارشناسی ارشد: در سال 1381 ، با ایجاد رشته كارشناسی ارشد آبیاری و زهكشی موافقت بعمل آورد و در سال 1382 اولین دوره به تعداد 5 نفر دانشجو در این رشته پذیرفته شدند. پس از آن در سال 1390 با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد منابع آب و سازه های آبی و در سال 1392 با ایجاد رشته هواشناسی موافقت گردید. با توجه به سیاستگذاری دانشگاه در زمینه توسعه دوره های شبانه، در سنوات اخیر (از سال 1380 به بعد) كلیه مقطع آموزشی فوقالذكر علاوه بر دوره روزانه، دارای دوره شبانه نیز می‏باشند.

دکتری: در سال 1390 اولین دوره دانشجویان دکتری رشته های آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی و هواشناسی کشاورزی پذیرفته شدند. 

در سال 1391 طبق اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر نام رشته از مهندسی كشاورزی آب به علوم و مهندسی آب در مقطع كارشناسی  موافقت شد و متعاقب آن در سال 1392 اولین دوره دانشجویان كارشناسی علوم و مهندسی آب به تعداد 22 نفر پذیرفته شدند.

در حال حاضر (1395) گروه علوم و مهندسی آب با یازده نفر عضو هیات علمی (دو استاد، دو دانشیار و هفت استادیار( در حال حاضر در مقاطع و گرایش های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد.

 

1.     مقطع کارشناسی

رشته مهندسی علوم و مهندسی آب

 

2.     مقطع کارشناسی ارشد

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی سازه‏ های آبی

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی هواشناسی کشاورزی

 

3.     مقطع دکتری تخصصی

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی سازه‏ های آبی

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب

رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی

           رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی هواشناسی کشاورزی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند