کد خبر: 15753    1397/02/29
ارتقاء مرتبه3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
ارتقاء مرتبه 3 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
کد خبر: 10107    1396/04/24
جلسه دفاع آقاي محتشم قادرمرزي
جلسه دفاع آقاي محتشم قادرمرزي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند