کد خبر: 10426    1396/06/27
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه توكلي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فاطمه توكلي  به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري 
کد خبر: 10425    1396/06/27
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم فرزانه فارسي به راهنمايي آقاي دكتر حامد نوذري
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  خانم  فرزانه فارسي به راهنمايي آقاي  دكتر حامد نوذري
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند